Statut klubu

STATUT STOWARZYSZENIA

 

Rozdział l

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

Stowarzyszenie rejestrowane na podstawie niniejszego statutu jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych, noszącym nazwę Klub Sportowy„Hajduk” Milówka w skrócie KS „HAJDUK” i w dalszej treści statutu nazywanym Stowarzyszeniem.

§2

Siedziba Stowarzyszenia mieści się na ul. Miodowej 12; 34 -360 Milówka

 

§3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy prawo o stowarzysze­niach, ustawy o sporcie oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Stowarzyszenie działa na podstawie ustaw:

- z dnia 7 kwietnia 1989 r. – prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 nr 79, poz. 855 
z późn. zm.),

- z dnia 25 czerwca 2010 – ustawa o sporcie (t.j. Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857)

- oraz niniejszego statutu

§4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych o podobnym celu działania.

§5

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić dzia­łalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§6

Stowarzyszenie może posiadać i używać własnych: pieczęci, logo, odznak i znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§7

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

 

 

Rozdział II

 

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

§8

Celem Stowarzyszenia jest:

 

 1. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Stowarzyszenia.

 2. Upowszechnianie gry w piłkę siatkową

 3. Wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.

 4. Rozwój i popularyzacja piłki siatkowej na terenach wiejskich.

 5. Zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych koniecznych dla uczestnictwa zawodników Stowarzyszenia w rywalizacji sportowej.

 6. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi piłki siatkowej, oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

 7. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązania problemów społecznych w tym alkoholizmowi i innego rodzaju patologii społecznej;

 8. Współpraca z władzami samorządowymi w kierunku poprawy krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

 9. Promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć

 10. Współudział w konstruowaniu programu rozwoju piłki siatkowej i promowaniu takich inicjatyw oraz oddziaływanie na opinię publiczną na rzecz włączania się społeczności lokalnych w działania mające na celu poprawę kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

 11. Organizacja zawodów sportowych,

 12. Wzięcie udziału w rozgrywkach ligowych ŚZPS.

 13. Promocja gminy, sołectw i powiatu na arenie narodowej i międzynarodowej

 

§9

Stowarzyszenie realizuje cele przez:

 1. Współdziałanie z władzami sportowymi na szczeblu krajowym i samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu.

 2. Podejmowanie działań mających na celu zdobycie środków finansowych koniecznych dla szkolenia zawodników oraz ich występów w zawodach sportowych.

 3. Uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej w ramach innych organizacji i związków piłki siatkowej. Szczegółowe zasady uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w danej dyscyplinie sportu określają regulaminy związków sportowych.

 4. Uczestnictwo w przygotowaniu zawodników Stowarzyszenia, którzy zostali powołani do Kadry Narodowej i występów w międzynarodowych zawodach sportowych.

 5. Organizowanie warsztatów, obozów i zgrupowań siatkarskich i sportowych bez ograniczenia miejsca zakwaterowania.

 6. Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych.

 7. Inicjowanie i realizowanie programów promujących grę w piłkę siatkową oraz organizowanie wspólnych przedsięwzięć zmierzających do rozwoju gry w piłkę siatkową.

 8. Doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.

 9. Prowadzenie działalności integrującą społeczność lokalną poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską, organizowanie spotkań integracyjnych oraz podejmowanie działań promujących cele Stowarzyszenia.

 10. Wspieranie władz samorządowych w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

 11. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

 

§10

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, może natomiast do realizacji swych statutowych celów powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych

 

§11

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na aktywności społecznej pracy członków. Dla prawidłowego wykonywania swoich zadań może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw, na zasadach odrębnie określonych uchwałami Zarządu.

 

Rozdział III

 

Członkowie Stowarzyszenia oraz ich prawa i obowiązki.

 

§12

Członkowie Klubu dzielą się na:

 • Zwyczajnych,

 • Uczestników,

 • Honorowych,

 • Wspierających.

 

 

 

 

§13

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na miejsce zamieszkania oraz cudzoziemiec, także niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,

 • nie jest pozbawiony praw publicznych,

 • przedstawi opinię (rekomendacje) co najmniej 2 członków Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską do Zarządu Stowarzyszenia.

 1. Członkami uczestnikami mogą być małoletni obywatele - za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie pisemnej deklaracji.

 2. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, zasłużone szczególnie dla rozwoju Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje uchwałą Zarząd Stowarzyszenia.

 3. Instytucje oraz inne osoby prawne deklarujące pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia, w szczególności pomoc finansową mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenie.

 

§14

 1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych stowarzyszenia, członków uczestników, oraz w poczet członków wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej imię i nazwisko (nazwę), datę urodzenia, miejsce zamieszkania (siedzibę), oświadczenie o przystąpieniu oraz gdy chodzi o osoby prawne, zakres deklarowanej Stowarzyszeniu pomocy.

 

 1. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się z dniem przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały, o podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego.

 2. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycielską dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się postanowienia odpowiedniego urzędu o zarejestrowanie.

 

§15

 1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

 1. Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.

 2. Dbać o jego dobre imię.

 3. Popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia.

 4. Przestrzegać postanowień niniejszego statutu, regulaminów i decyzji władz Stowarzyszenia wydanych na podstawie niniejszego statutu.

 5. Opłacenia wpisowego i regularnie opłacać składki członkowskie.

 

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzysze­nia w szczególności:

 1. Przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze.

 2. Wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia.

 3. Korzystać z lokali Stowarzyszenia.

 4. Posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia.

 5. Korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia.

 6. Korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków.

 7. Korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

 

 1. Członkowie uczestnicy maja prawo:

 1. Małoletni poniżej 16 roku życia mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

 2. Małoletni w wieku 16 – 18 lat mogą korzystać z czynnego prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

 3. Mają prawo korzystać z uprawnień członkowskich, wynikających ze statutowej działalności Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd dla członków uczestników.

 

 1. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

 

 

§16

 1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświad­czenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę zgodnie z §14pkt.1 - 2.

 2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.

 3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem Stowarzyszenia,

 4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w §15 pkt.2 p.pkt. b–g.

 5. Członkowie wspierający mają prawo uzyskiwać informacje od Zarządu Stowarzyszenia o sposobie wykorzystania środków przekazanych przez nich na rzecz Stowarzyszenia.

 6. Członkowie wspierający mogą bezpośrednio lub przez swoich przedstawicieli uczestniczyć w Walnych Zebraniach z głosem doradczym na zasadach każdorazowo ustalonych przez Zarząd.

 

§17

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

 1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu Stowarzyszenia.

 2. Wykluczenie przez Zarząd:

 1. Za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,

 2. Za nieusprawiedliwione niebranie udziału w pracach Stowarzyszenia,

 3. Za zaleganie z opłatą składek członkowskich,

 4. Na pisemny umotywowany wniosek, co najmniej 10 członków Stowarzy­szenia z przyczyn określonych w p.pkt. a i b,

 5. Z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,

 1. Śmierć członka.

 2. W stosunku do członków wspierających będących osobami prawnymi przyczynę skreślenia stanowi również likwidacja członka.

§18

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje prawo odwo­łania się pisemnego do Walnego Zgromadzenia, złożone na ręce Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji od Zarządu. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

Rozdział IV

 

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§19

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zgromadzenie Członków,

 • Zarząd,

 • Komisja Rewizyjna,

§20

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata.

 2. Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.

 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością gło­sów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§21

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

 2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/4 członków Stowarzyszenia określających sprawy wymagające rozpatrzenia, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków pisemnie lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

 3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

 4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.

 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 3. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

 4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

 5. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 6. Uchwalanie zmian statutu,

 7. Podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,

 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

 9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

 10. Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków.

 2. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej wię­kszości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.

 3. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

 4. W Walnym Zebraniu biorą udział:

 1. Członkowie zwyczajni i członkowie honorowi Stowarzyszenia z głosem stanowiącym na zasadach określonych w §15 pkt.2 i 4 statutu..

 2. Członkowie uczestnicy w wieku od 16 do 18 lat z głosem na zasadach określonych w § 15 pkt.3 b statutu.

 3. Członkowie wspierający lub ich przedstawiciele z głosem doradczym na zasadach określonych w § 16 pkt.6 statutu.

§22

 1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie,

 2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i może być powiększony o 1 do 2 innych członków Zarządu.

 3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 4 letniąkadencję.

 4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.

 5. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

 2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

 3. Występowanie do władz i instytucji w sprawach pozyskiwania środków oraz działalności szkoleniowej.

 4. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

 5. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia, oraz wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

 6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

 7. Ustalanie wysokości wpisowego i miesięcznych składek członkowskich.

 8. Powoływanie i odwoływanie regionalnych przedstawicieli Stowarzyszenia,

 9. Podejmowanie decyzji w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników

 10. Współpraca z innymi organizacjami i związkami o podobnym charakterze działania.

 11. Wybór delegatów Stowarzyszenia do reprezentowania go wobec innych organizacji i związków.

 12. Organizowanie samodzielnie lub we współpracy z innymi organizacjami i związkami, zawodów w piłkę siatkową.

 13. Wykonywanie innych zadań przewidzianych statutem

 1. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej jego połowy członków w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

§23

 1. W przypadku naruszenia postanowień statutu, regulaminów i innych postanowień obowiązujących w Stowarzyszeniu, Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków Stowarzyszenia.

 2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd.

 3. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności. Od decyzji Zarządu o ukaraniu, członkowi przysługuje odwołanie pisemne w ciągu 7 dni do Komisji Rewizyjnej, które zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni.

 

§24

 1. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i 1 do 3 członków.

 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1.  
  1. Kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,

  2. Składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,

  3. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

  4. Uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym, do czego ma prawo przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek tejże Komisji.

 

 1. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedstawia Zarządowi. Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo do wystąpienia do Zarządu z wnioskami z kontroli oraz żądania usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

 2. Komisja Rewizyjna przedkłada sprawozdanie za okres kadencji Walnemu Zebraniu.

§25

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w §19 pkt.2 i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V

 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 

§26

 1. Stowarzyszenie może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy.

 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

 1. Wpisowe i składki członków Stowarzyszenia.

 2. Subwencje, darowizny i zapisy.

 3. Wpływy z zawodów organizowanych przez Stowarzyszenie.

 4. Wpływy z działalności statutowej.

§27

 

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.

 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

 3. Oświadczenia woli w imieniu stowarzyszenia we wszystkich sprawach składa dwóch członków zarządu w tym prezes lub wiceprezes.

 4. Zarząd prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi prawami.

 5. Rok rozliczeniowy dla gospodarki